Stop-It!™ flugpenna

Dra ett osynligt "streck" och de flugor som korsar det dör
Stop-It!™ flugpenna
119 kr
Finns i lager
Produkten har utgått
.
Produkten har utgått
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Pricksäkert skydd för ytor som fönster där flugor annars kommer in
  • Långvarigt skydd i 3-4 veckor
  • Enkelt att använda

Så fungerar den

Dra helt enkelt ett streck vilket blir till en osynlig gräns som dödar flugor som försöker korsa den. Effektiv mot alla typer av flugor inklusive bananflugor. 

OBS. Flugpennan bör ej användas i djurstallar och mjölkrum pga. resistensrisk. Även bör flugpennan undvikas att användas på ytor där husdjur vistas.

Innehåll: Cypermetrin 5% och Nafta 45%.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4994. Produkten har utgått.

Fara

   

Brandfarlig vätska och ånga. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Medlet bör inte spridas så att husdjur kan komma i kontakt med behandlade ytor. Flugpennan bör ej användas i djurstallar och mjölkrum pga resistensrisk. Använd endast vid behov. Kan fläcka känsliga material.

Läs merVisa mindre

1st Stop-It flugpenna
Relaterade produkter
Copyright © 2022 Stick AB
To top