Refill mygglykta 36h

Tillbehör / refill 36h till Mygglykta set Swissinno®

36 timmar påfyllning till Mygglykta set Swissinno®.

Innehåller 9 st. ljus samt 9 st. doftmattor.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5303. Aktiva ingredienser: d-Alletrin 60,516 vikt-%.

Varning

 

Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas ångor. Tvätta händerna grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Skölj munnen. Samla upp spill. Spill och avfall undanröjs enligt lokala myndigheters anvisningar.

Läs merVisa mindre


Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.

Till butikens startsida »

Sitemap »
Kundrecensioner
Givet att inget fungerar till 100% så är vi väldigt nöjda med både Swisinno-lyktan och dessa tabletter. Det har varit en alldeles hemsk mygg-sommar, men vi fick vara någorlunda ostörda på uteplatsen tack vare denna. Billig refill jämfört med många liknande produkter.
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top