Fladdermus - guide

Fladdermöss kan upplevas som lite obehagliga, men de är fridlysta och helt ofarliga. De kan bosätta sig i ditt hus, vilket du oftast inte ens kommer märka av då de är väldigt diskreta, skygga och tysta djur. 

Fladdermöss är vanligtvis nattaktiva däggdjur. De är fridlysta och fredade enligt artskyddsförordningen. De får därmed inte dödas, fångas eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. 

 

Kort om fladdermöss 

Fladdermöss finns i Sverige, men även i tropiska, subtropiska och tempererade delar av världen. Ju längre norrut, desto färre arter av fladdermössen förekommer. I Sverige finns det 19 arter, varav 12 är rödlistade hos Artdatabanken. De vanligaste svenska arterna är nordfladdermus, större brunfladdermus, vattenfladdermus, brun långörad fladdermus, mustaschfladdermus, gråskimlig fladdermus, taigafladdermus och dvärgpipistrell.  

Fladdermöss är indelade i två underordningar, Megachiroptera och Microchiroptera. Megachiroptera är betydligt större och är huvudsakligen fruktätare och saknar ekolokaliseringen. Microchiroptera äter vanligtvis små insekter och de flesta arterna använder sig av ekolokalisering. Alla svenska fladdermöss är insektsätare, dvs. Microchiroptera. 

Synen varierar hos olika slags fladdermöss, hos flyghundar är den ganska bra men hos de mindre arterna vi har i Sverige är den ofta väldigt dålig. Det förekommer rykten om att fladdermöss är blinda, det är inte sant, men små fladdermöss är dock färgblinda. Fladdermöss använder sina ögon till grov orientering, de kan se träd och hus som silhuetter, vilket kan hjälpa dem att hitta. De flesta arterna använder sig främst av ekolokalisering för att orientera sig. Det innebär att de frambringar ultraljud (ohörbara för människan) som de sänder ut och sedan lyssnar efter ekot för att på så sätt få reda på avståndet till objekt runt omkring dem. Fördelen med att de sänder ut just ultraljud är att de kan få tillbaka ekot från små föremål (som insekter). Men nackdelen är att frekvensen tunnas ut snabbt i luften vilket gör dem ganska “närhörda”.

De äldsta fladdermusarterna är 52 miljoner år gamla. De är den enda däggdjursgruppen som aktivt kan flyga. Fladdermöss vilar vanligtvis hängandes uppåner i bakfötterna. Anledningen till detta är oklar, men kan bero på att de har vingar på händerna, men fötterna är lediga. Det gör även att de snabbt kan fly ifall så skulle behövas. 

Fladdermöss parar sig under senhösten, spermierna lagras sedan i honans livmoder fram tills vinterdvalan är över och ägglossning sker. Denna typ av fördröjd befruktning är unik för fladdermössen. Innan vinterdvalan lagrar fladdermöss en fettreserv som ska räcka under hela dvalan. Därmed är det väldigt viktigt att fladdermössen inte blir störda under sin dvala då detta slösar på dennes lagrade energi. Under dvalan ligger dess kroppstemperatur på bara några grader över fryspunkten och pulsen går ner från 400 slag per minut till ca 25 slag per minut. 

 

Så känner du igen fladdermus 

Det som är likt hos alla sorters fladdermöss är vingarna, som består av hud utspänd mellan kroppssidorna och armens förlängda fingrar, utom tummen som är kloförsedd. Det tunna flygmembranet som finns i vingarna, men även kan finnas mellan bakbenen och på svanens hos de arter som har en svans, innehåller muskler, nerver och blodkärl. De är pälsförsedda på magen och ryggen och hos några arter även på flygmembranet. Färgen kan varierar från grå till mer brunaktig.

 

Där hittar du fladdermöss

Fladdermöss kan söka sig in i våra bostadshus där de gärna bor mellan inner- och ytterväggarna eller inner- och yttertak. Fladdermössen kan inte gnaga, gräva och de bygger inte bon, så de gör ingen skada på våra hus, inventerarier eller livsmedel. De äter däremot upp skadegörande insekter i våra trädgårdar. De kan äta upp emot 1000 myggor eller andra små insekter i timmen. Varje individ fångar mellan 3000-7000 myggor per natt.

Fladdermus

Bild: Nordfladdermus, Eptesicus nilssonii. © Stick.se

Har du tur att ha fladdermöss inneboende - var försiktig så de stannar kvar!

Att se fladdermössen är mycket ovanligt, även om de befinner sig i ditt hus. De är väldigt skygga och det är betydligt vanligare att det är deras spillning man hittar och därmed inser att man har fladdermöss i sitt hem. Fladdermössen äter bara insekter och därmed består deras spillning av malda insektsdelar. Det innebär att spillningen är väldigt porös och nästan blir till ett pulver om man rör vid den. Spillningen kan enkelt skiljas från råttors och möss spillning som är betydligt kladdigare som färsk, och stenhård som gammal. 

Naturliga håligheter i naturen har minskat och fladdermössen har därmed svårare att hitta en bra boplats. Att fladdermöss dras till villaområden kan bero på att gatubelysning och trädgårdar drar till sig många insekter. Vintertid kan fladdermössen söka övervintringsplats i fritidshus, de passar dem bra då de står tomma och ouppvärmda, där går fladdermössen i dvala i några månader. Dvalans längd varierar mellan de olika arterna. Vissa går i en kortare dvala på ca 2 månader, och några tar en betydligt längre paus på ca 8 månader.

 

Fladdermusbett och rabies

Fladdermöss attackerar inte människor, men kan bitas om man håller fast dem. De kan även sprida sjukdomar vilket gör att man aldrig ska hantera dem utan handskar. Om du har ett husdjur som har fångat en fladdermus bör man kontakta en veterinär för att höra om du bör vidta några åtgärder. Om du mot förmodan skulle bli biten av en fladdermus bör du tvätta såret noga med tvål och vatten och skölja rikligt med desinfektionsmedel. Kontakta sedan sjukvården omgående för bedömning av behandling.

Fladdermöss kan bära på fladdermusrabies, det är dock ytterst ovanligt i Sverige. Rabies får inte fladdermusen att anfalla människor men de kan vara aggressiva och fräsa mot oss. Fladdermöss bits som sagt sällan, och därmed är det ovanligt att smittan sprids till andra djur eller människor även om ett fåtal individer skulle kunna bära smitta.

 

Så blir du av med fladdermöss

Fladdermöss förstör som sagt inget där de valt att bo. Om man har dålig ventilation kan deras spillning orsaka otrevlig lukt, att bli av med spillningen kan också vara svårt då de ofta bor på oåtkomliga platser där det inte är så enkelt att komma åt och rengöra. Att förbättra ventilationen gör oftast att lukten försvinner då avföringen bryts ner snabbare. Man bör alltid vidta försiktighetsåtgärder när man hanterar avföring från vilda djur vars smittstatus är okänd. Om du ska sanera bort fladdermusspillning bör du använda handskar och andningsskydd med partikelfilter för att undvika att andas in det pulver som spillningen i princip består av. 

När de har små ungar kan moderns kommunikation med sin avkomma störa människor, om de tex. befinner sig i en vägg nära ett bostadsrum. En tröst är dock att det bara en kort tid som de kommunicerar hörbart med varandra. Så snart ungarna lärt sig flyga upphör ljuden. 

Det är ovanligt, men kan hända att man plötsligt hittar en fladdermus på sitt golv. Det brukar räcka att öppna fönstret och släcka lampan så dröjer det vanligtvis inte länge innan den flyger ut självmant. Det kan även vara en liten unge som håller på att lära sig flyga som hamnat på ditt golv. Om man tror att den inte kan flyga själv bör man hjälpa den ut. Ta då på dig handskar och fatta djuret försiktigt runt kroppen och bär ut den. Se till att sätta den på en hög plats där den är skyddad från direkt solljus. Man kan med fördel ge den lite vatten på en tesked innan man bär ut den då de ofta är i behov av vatten, speciellt varma, soliga dagar. 

Om du upplever problem med fladdermöss i din bostad ska du kontakta Länsstyrelsen för råd och hjälp. Det är inte tillåtet att hindra fladdermöss att ta sig in i ens bostad eller på något sätt avhysa dem från deras boplats då de är fridlysta. Om du anser att de stör eller förstör för dig på något sätt måste du ansöka om dispens från Länsstyrelsen innan du agerar. 

Fladdermöss som etablerat sig i huset kan leda till begränsningar i vad du får göra. Till exempel får du inte renovera eller byta tak om fladdermöss bosatt sig där. Det kan såklart innebära problem för fastighetsägaren. Det kan därför vara en bra idé att förebyggande täta huset (tex. med musborst), speciellt kring taket där fåglar, möss och fladdermöss annars kan ta sig in. På så vis slipper du både skadedjur och risken att fladdermöss hittar hem till just dig.

 

Rolig fakta om fladdermöss

  • Fladdermöss är de enda däggdjuren som kan flyga. 
  • Vissa fladdermöss äter tex. fåglar och några få arter livnär sig på blod. 
  • De största arterna har en vingspann på närmare 1,5 meter.
  • De minsta kan väga så lite som 2-3 gram.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top