Stop-It!™ myrpenna

Dra ett osynligt "streck" och de myror som korsar det dör
Stop-It!™ myrpenna
99 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Produkten har utgått
.
Produkten har utgått
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Pricksäkert skydd för ytor såsom skafferi
  • Långvarigt skydd i 3-4 veckor
  • Enkelt att använda

Så fungerar den

Dra helt enkelt ett streck vilket blir till en gräns som dödar myror och andra krypande insekter som försöker korsa den.

OBS. Myrpennan bör ej användas i djurstallar och mjölkrum pga. resistensrisk. Änvänd inte heller Myrpennan på ytor där husdjur vistas.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4994. Produkten har utgått.

Fara

   

Brandfarlig vätska och ånga. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Medlet bör inte spridas så att husdjur kan komma i kontakt med behandlade ytor. Flugpennan bör ej användas i djurstallar och mjölkrum pga resistensrisk. Använd endast vid behov. Kan fläcka känsliga material.

Läs merVisa mindre
1st Stop-It myrpenna
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top