Flugspray Pest-Stop 400ml

Snabbverkande spray mot flugor och andra flygande insekter
Flugspray Pest-Stop 400ml
118 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Pest-Stop Flugspray är:

  • Verksam mot flugor och andra flygande insekter
  • Snabb knock-down effekt
  • Använd i och omkring byggnader

Så fungerar den

Sprayen är verksam mot myggor, flugor, getingar, mal och andra flygande insekter. Flaskan är mycket effektiv och lätt att använda. 

Så gör du

Skaka noga för användning. Stäng fönster och dörrar medan du sprayar och i 30 minuter efter användning. Spraya sedan i minst 4 sekunder per 30m3 rum. Spraya i alla riktningar och fördela jämt över hela rummet. 

Då sprayen kan skada känsliga material bör dessa täckas över innan du sprayar för att skydda dessa. Husdjur bör inte vara i rummet.  


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4837. Aktiva ingredienser: Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt 4 g/kg, 0,40 W/W %, Piperonylbutoxid 20 g/kg, 2,00 W/W %.

Fara

Fara 1 

 

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Första hjälpen: Den skadade förs ut i frisk luft. Vid fortsatt obehag ska läkare oppsökas eller ambulans tilkallas. Kläder som innehåller mycket insektsmedel ska tas av och förorenad hud ska rengöras med tvål och vatten. Om produkten kommit i ögonen, skölj rikligt och kontakta läkare om besvären kvarstår.

 

Läs merVisa mindre
1 st PestStop Flugspray 400 ml
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top