Flug Effekt® spray 500ml

Snabb- och långtidsverkande spray mot flugor och andra flygande insekter
Flug Effekt® spray 500ml
189 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Flug Effekt spray insektsmedel är: 

  • En ren naturprodukt med pyretrum från krysantemumblomman
  • Effektiv och snabbverkande
  • Praktisk spray

Så fungerar den

Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra flygande insekter.  Långtidsverkande i upp till 6 veckor.

Ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4715. Aktiva ingredienser: Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 0,8 vikt-%.

Fara

Brand Varning Vattenlevande

Extremt brandfarlig gas. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal uppsamlingsplats.

Innehåller limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd endast vid behov. Kan fläcka känsliga material.

Läs merVisa mindre
1st Flug Effekt® spray 500ml
Kundrecensioner
Verifierad köpare
Verifierad köpare
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top