Geting Effekt® spray 500ml

Naturlig, effektiv och snabbverkande spray mot getingar och andra flygande insekter
Geting Effekt® spray 500ml
219 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Geting Effekt® spray:

  • Ren naturprodukt med pyretrum från krysantemumblomman
  • Effektiv och snabbverkande
  • Praktisk spray

Så fungerar den

Effektiv och snabbverkande spray mot getingar, flugor och andra flygande insekter.

Ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4717. Aktiva ingredienser: Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 0,8 vikt-%.

Fara

Fara 1 Fara 2 Fara 3

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till korrekt avfallshantering. Innehåller limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Läs merVisa mindre
1st Geting Effekt® spray 500ml
Kundrecensioner
Copyright © 2024 Stick AB
To top