Geting Effekt® skum 300ml

Effektiv och kraftfull skumspray för bekämpning av getingbon
Geting Effekt® skum 300ml
249 kr
Geting effekt skum - front Geting effekt skum flaska Geting effekt skum i användning
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Geting Effekt® skum är en:

  • Effektiv och kraftfull skumspray
  • Naturligt extrakt från krysantemumblommor
  • Helt ofarligt för människor

Så fungerar det

Fungerar för getingbon och andra skrymslen där getingar och annan ohyra etablerar sig. Ett vaxliknande skum utvecklas omgående som täpper till utgången i boet samtidigt som insekterna bekämpas med naturlig pyretrum utvunnet ur krysantemumblomman.

Spraya igen ingången, krypen kommer varken ut eller in. Detta innebär att du slipper täcka för boets ingång vilket andra insektssprayer oftast kräver.

Använding

  1. Bekämpa boet på kvällen, då är getingarna mindre aktiva. 
  2. Spruta skummet i boets öppning, då kommer varken getingar ut eller in. Försök att inte lossa boet så det ramlar ned och går sönder.
  3. Låt det behandlade getingboet hänga kvar en tid för att även bekämpa tillflygande getingar, skummet verkar i timmar. 

Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4825. Aktiva ingredienser: Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 0,42 vikt-%.

Fara

Fara1 Fara2 Fara3

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till korrekt avfallshantering.

Läs merVisa mindre
1st Geting Effekt skum - 300 ml
Kundrecensioner
Det verkar fungera bra.
Verifierad köpare
Bra
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top