Getingspray Pest-Stop 400ml

Effektiv spray för bekämpning av getingar och getingbon
Getingspray Pest-Stop 400ml
119 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Pest-Stop Getingspray är:

  • Effektiv och snabbverkande
  • Verksam även mot getingbon
  • Tillåten att användas i och omkring byggnader

Så fungerar den

Getingsprayen från Pest-Stop kan sprayas direkt mot getingarna eller mot deras bon eller upp i flyghålet. Den har en så kallad knock-down effekt och är snabbverkande och mycket effektiv. Flaskan är utrustad med ett kraftigt munstycke som säkerställer effektiv kontroll även på distans.

Så gör du

Skaka flaskan innan användning. För bäst effekt bör du spraya på 1 - 1 1/2 meters avstånd. Bäst effekt på getingbon ges när du sprayar före soluppgång eller efter solnedgång, då befinner sig getingarna nämligen i sitt bo och är mer passiva. Vid behov upprepa behandlingen efter ett par dagar. 


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4837. Aktiv ingrediens: Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt 4 g/kg, 0,40 W/W %, Piperonylbutoxid 20 g/kg, 2,00 W/W %.

Fara

Fara 1  Fara 3

 

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Första hjälpen: Den skadade förs ut i frisk luft. Vid fortsatt obehag ska läkare oppsökas eller ambulans tilkallas. Kläder som innehåller mycket insektsmedel ska tas av och förorenad hud ska rengöras med tvål och vatten. Om produkten kommit i ögonen, skölj rikligt och kontakta läkare om besvären kvarstår.

Läs merVisa mindre
1 st Getingspray Pest-Stop 400 ml
Kundrecensioner
Också ett bra medel mot Getingar jag är nöjd.
Verifierad köpare
Bra
Ger stöd i att hålla getingar (tillfälligt) borta
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top