YPO-Lab A10 feromon refill

Granbarkborre lockbete för skorstensfällor eller fångstvirke
YPO-Lab A10 feromon refill
299 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

YPO-Lab A10 feromon för granbarkborre är:

  • Effektiv attraktion av granbarkborre (Ips Typographus).
  • Självreglerande i sin utsöndring. 
  • Verksamt i minst 14 veckor.

Så fungerar YPO-Lab A10

Ampullen placeras i en mekanisk fälla och utsöndrar ett biologiskt lockämne som drar till sig granbarkborrar. Insekterna flyger in i fällan och fastnar. Fällorna bör vittjas med jämna mellanrum och infångade insekter avlivas. 

Lockmedlet kan även fästas vid träd som ska föras ut innan nästa svärmning. Alternativt fästas på fångstvirke. 

Så använder du YPO-Lab A10

Ampullerna är självreglerande vid utsöndringen av lockämnet. 

  1. Ampullerna bör laddas i fällorna i maj då dagstemperaturen når ca 16-18°C. 
  2. Aluminiumfolie öppnas först i omedelbar anslutning till användning.
  3. För bäst effekt bör det kompletteras med en ny ampull eller byte av ampull inför varje svärmning. En andra svärmning brukar normalt ske i slutet på juni.
  4. Ampullen är svagt genomskinlig, det är möjligt att se efter om det finns vätska kvar i ampullen genom att hålla den mot ljuset. Så länge vätska finns kvar är den verksam. Verkningstid är minst 14 veckor. 

Hantering: Bör förvaras i frys eller kylskåp. Använd skyddshandskar vid hantering av ampullerna. Aluminiumfolien öppnas först i direkt anslutning till att ampullen ska användas. Öppnade, ej använda, ampuller ska återförslutas tätt. Förbrukade ampuller ska inte återanvändas.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Kemikalieinspektionen har på grund av de enorma skador granbarkborrarna orsakat de senaste åren beviljat undantag på kravet på produktgodkännande för TYPO-LAB A10. Dispensen på användning av feromonet av Kemikalieinspektionen gäller från 15 april 2022 till 13 augusti 2022. 

Verksamt ämne: 2,3 Methylbutenol.

Fara

 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får ej utsättas för värme, heta ytor, gnistor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsaker allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid förtäring: Vid obehag, skölj munnen, kontakta läkare. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas på godkänd avfallsanläggning.

Läs merVisa mindre
1st YPO-Lab A10 feromon med 2 st. ampuller
Copyright © 2024 Stick AB
To top