Radar® Dos Spray flygande insekter 300ml

Effektiv och omedelbar bekämpning av flygande insekter med helt naturliga ingredienser
Radar® Dos Spray flygande insekter 300ml
129 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Radar Dos mot flygande insekter (från 2019 Kvitt mot flygande insekter) är ett snabbverkande och effektivt insektsmedel med följande fördelar:

  • Effektiv och luktfri bekämpning 
  • Naturligt verksamt ämne (pyrethrum)
  • Omedelbar knock-down effekt

Så fungerar det

Pyrethrum är verksam mot ett brett spektra av flygande insekter, exempelvis getingar, flugor, mal, pälsänger och bananflugor. Medlet verkar omedelbart och bryts ner inom 24 timmar. Produkten är avsedd för inomhusbruk.

Så gör du

  1. Skaka behållaren väl före användning
  2. Spraya direkt på det område där insekterna befinner sig, t.ex. tak, väggar eller fönster. Vissa känsliga material kan påverkas så testa produkten på ett litet område

 


 Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner) reg. nr. 5108

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding.

 

Faroangivelser

Extremt brandfarlig gas.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Allmänt

Använd endast vid behov.
Kan fläcka känsliga material.

Läs merVisa mindre

1st Radar® Dos Spray flygande insekter 300ml
Relaterade produkter
Copyright © 2021 Stick AB
To top