Thermacell™ Refill 60h 5-pack

Passar alla Thermacell™-modeller och ger skydd i upp till 60 timmar
Thermacell™ Refill 60h 5-pack
399 kr
Thermacell refill 5-pack Thermacell refill 60h innehåll
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Thermacell Refill 5-pack ger:

  • 60 timmars myggskydd
  • Passar till alla Thermacell-modeller
  • Kvalitetsprodukt med enkel användning

Refillprodukten innehåller 5st gaspatron och 15st myggmedelsmattor för skydd i upp till 60 timmar (4 timmar per matta). 

Produktinformation

(1) Matta med myggmedel: Bekämpningsmedel mot mygg.

Varje matta med myggmedel räcker i upp till 4 timmar. Mattan är blå från början men bleknar och blir slutligen vit när den aktiva ingrediensen utsöndrats helt och mattan därmed är förbrukad. Under användning syns ibland ångor, detta är helt normalt. Utsätt inte apparaten eller mattor för regn.

(2) Gaspatron: Thermacell Butane Cartridge (flytande petroleumgaser (LPG)). 

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.


 Säkerhet vid användning: läs alltid noga säkerhetsföreskrifterna på förpackning innan använding.

  • Mattor med myggmedel är ett bekämpningsmedel mot mygg och får inte användas där det finns risk för exponering till vattenmiljö.
  • Mattor med myggmedel får endast användas i därtill avsedd apparatur. Thermacell Myggskydd är endast till för utomhusbruk. Får ej användas inomhus, i tält eller i andra slutna rum. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan verka irriterande, sörj då för frisk luft och vila.
  • Vid eventuell förtäring av mattor, drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare.
  • Oanvända mattor förvaras svalt och torrt i slutna förpackningar. Mattor och använda apparater betraktas som farligt avfall och skall lämnas till godkänt avfallsdeponeringsställe. Öppnade mattförpackningar och förbrukade mattor får ej återanvändas.
  • Gaspatroner: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5357. Thermacell Mat, per enhet: Aktiva ingredienser: Pralletrin 0,2 g, 46,6 vikt-%.

 

Varning

 

Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. All annan användning otillåten om den inte särskilt tillåtits. Endast för utomhusbruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur.


Thermacell Butane Cartridge, per enhet: Flytande petroleumgaser 21,7 ml.

Fara

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Läs merVisa mindre
Refill Thermacell™ 5-pack med 5st gaspatron och 15st myggmedelsmattor för skydd i upp till 60 timmar
Kundrecensioner
Fungerar som förväntat
Verifierad köpare
Great product, but it does not fulfill the promise of 60hours. But still worthy of the buy, since it helps against the little monsters ;-)
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top