Refill 1-pack Thermacell™

Passar alla Thermacell™-modeller och ger skydd i upp till 12 timmar
Refill 1-pack Thermacell™
99 kr
Finns i lager
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • 12 timmars myggskydd
  • Passar till alla Thermacell-modeller
  • Kvalitetsprodukt med enkel användning

Refillprodukten innehåller 1st gaspatron och 3st myggmedelsmattor för skydd i upp till 12 timmar.

Produktinformation

(1) Matta med myggmedel: Thermacell Mosquito Repellent MAT. Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775. Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

(2) Gaspatron: Thermacell Butane Cartridge. Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG). Extremt brandfarlig gas.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.


 Säkerhet vid användning: läs alltid noga säkerhetsföreskrifterna på förpackning innan använding.

  • Mattor med myggmedel är ett bekämpningsmedel mot mygg och får inte användas där det finns risk för exponering till vattenmiljö.
  • Mattor med myggmedel får endast användas i därtill avsedd apparatur. Thermacell Myggskydd är endast till för utomhusbruk. Får ej användas inomhus, i tält eller i andra slutna rum. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan verka irriterande, sörj då för frisk luft och vila.
  • Vid eventuell förtäring av mattor, drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare.
  • Oanvända mattor förvaras svalt och torrt i slutna förpackningar. Mattor och använda apparater betraktas som farligt avfall och skall lämnas till godkänt avfallsdeponeringsställe. Öppnade mattförpackningar och förbrukade mattor får ej återanvändas.
  • Varje matta med myggmedel räcker i upp till 4 timmar. Mattan är blå från början men bleknar och blir slutligen vit när den aktiva ingrediensen utsöndrats helt och mattan därmed är förbrukad. Under användning syns ibland ångor, detta är helt normalt. Utsätt inte apparaten eller mattor för regn.
  • Läs användarinstruktion på ytterförpackning före användning av produkten.


Refill Thermacell™ med 1st gaspatron och 3st myggmedelsmattor för skydd i upp till 12 timmar
Relaterade produkter
Copyright © 2021 Stick AB
To top