Sorkfeber när sorkar tar sig in i huset

Sorkfeber död sork

Sorkar kan ställa till stor skada i trädgården med uppgrävda gräsmattor och växter som dör. Tyvärr stannar inte alltid sorkproblem där - sorkarna kan på vintern även söka sig in i byggnader och förutom otrevligheter som spillning göra människor riktigt sjuka i sorkfeber.

Att få sina växter i trädgården förstörda av sorkar eller marken uppgrävd med gångar är tråkigt men inte livshotande. Vad som däremot kan vara dödligt är sorkfeber (dock väldigt ovanligt att dö av sorkfeber). När det är sorkår söker sig sorkar till och in i byggnader, risken ökar då markant för att smittas av sorkfeber. Vi går igenom varför sorkar söker sig till hus och hur du kan hindra dem från att ställa till besvär.

 

Sorkår

I cykler om 3-4 år blir populationen sorkar i naturen extra stor, det som brukar kallas sorkår när sorkpopulationen kan vara extremt stor. En viktig faktor som påverkar om det blir mycket sork eller ej är hur mild vintern är. Sorkar gynnas av ett torrt snötäcke med ett luftskikt precis ovan mark där sorkarna kan husera. En kall vinter så uppstår oftast sådan förutsättningar medan milda vintrar innebär att snötäcket töar och fryser på igen vilket tar bort luftspalten under snön. 

Så milda vintrar ger generellt färre sorkar medan kalla vintrar ger fler sorkar. Om dessutom en kall vinter sammanfaller med den cykliska trenden i sorkpopulationen så inträffar med största sannolikhet ett sk. sorkår.

Sorkår ökar risken att sorkar söker sig in i byggnader och då även risken för skador av sorkar och sjukdom (sorkfeber).

 

Skador av sorkar

Det är främst i trädgårdar och odling som sorkar skapar problem. Sorkarnas tunnelsystem och ingångshål förstör marken samtidigt som de kan kalasa på plantor och växter eller till och med gnaga sönder barken på träd. 

När sorkar kommer in i huset är det ofta hygieniska faktorer och spillning som är problemet. Främst att sorkar sprider virussjukdomen sorkfeber som kan drabba människor.

 

Sorkfeber 

Enligt Folkhälsomyndigheten är det 50-2000 fall per år hos människor. Variationen per år är stor, precis som storleken på sorkpopulationen. Antalet fall följer i stort populationens storlek och vid sorkår ser man betydligt fler fall sorkfeber. En faktor är att det helt enkelt finns fler sorkar som kan smitta människor när det är sorkår. Men det beror även på att fler sorkar tenderar att söka sig närmare mänskliga boningar eller in i hus när konkurrensen i naturen hårdnar.


Faktaruta - Sorkfeber (Nephropathia epidemica)

Typ: Hemorragisk feber med njurpåverkan

Inkubationstid: 2-6 veckor

Symptom: Hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla, kraftiga buk- och ryggsmärtor, nedsatt njurfunktion, hudblödningar.

Behandling: Saknas behandling. Symptom behandlas. Tex. kan dialysbehandling krävas.


Skogssorkar sprider viruset via urin, avföring och saliv som människor på något sätt kommer i kontakt med - oftast i form av damm som inandas. En vanlig smittorsak är flytt av ved som förvarats utomhus. En annan är att sorkar sökt sig in i byggnader och att människor då kommer i kontakt med kontaminerat damm eller spillning.

Det är ovanligt med allvarlig sjukdom men det händer, ca 1% av smittade dör faktiskt av sorkfeber.

 

Så slipper du sorkar i huset

Genom att bekämpa sorkar kring din fastighet minskas risken att de växer i antal och så småningom söker sig till eller in i huset. Du bör även se till att täta huset för att slippa att få in sorkar även under sorkår när sorkarna växer i antal. Om det mot förmodan inte räcker till och sorkar ändå tar sig in bör du städa varsamt enligt vår checklista för att minska risken att smittas av sorkfeber: 

1. Bekämpning av sorkar

Använd sorkskrämmare eller fällor för att minska sorkpopulationen kring huset. Läs mer om sorkfällor och hur du använder dem på bästa sätt.

2. Tätning av byggnader

Täta huset för sorkar inte ska kunna ta sig in (på samma sätt som du tätar för att hindra möss från att ta sig in). Se mer om hur du kan täta i och kring huset samt vilka produkter som är lämpliga.

3. Städning vid sorkproblem

  • Använd handskar när du städar eller tar i saker som sorkar kan ha varit i kontakt med som tex. ved som förvarats utomhus.

  • Helst bör du använda munskydd för att minska risken att andas in smittat damm.

  • Städa genom att våttorka med desinfektionsmedel och engångstrasa där sorkar kan ha varit. Undvik torrsopning eller att dammsuga då det riskerar att sprida kontaminerade dammpartiklar som du riskerar att andas in.

Se mer ingående råd kring hur du kan slippa sorkar i både hus och trädgård i vår sorkguide.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top