Myrbon - så utrotar du dem

Myrbo jord

Ett myrbo i naturen är bara bra och en viktig del av ekosystemet. Men ett myrbo i husgrunden eller plattläggningen kan innebära en del problem. Vi går igenom olika sorters myrbon och hur du enkelt kan utrota de myrbon som hamnat på fel ställe.

 

Myrstackar är det de flesta tänker på när de läser myrbo - men det finns mängder av olika sorters bon som huserar myror. Olika sorters bon innebär också olika utmaningar om du avser att utrota myrboet. Vi visar först hur du undviker att myrbon etableras nära huset, för att sedan visa hur du kan utrota ett myrbo som skapar problem.

 

Myrkolonier och myrboets funktion

Myrboet utgör själva grunden för myrkolonin, det är kläckningsplatsen för nya myror som kommer ur sina puppor och basen för de flygmyror som ska komma att svärma och föra kolonin vidare.

En myrkoloni utgörs av en eller flera drottningar som är fertila och lägger ägg. Sedan finns också sterila honmyror som är antingen arbetare eller krigare. Under en viss tid på året föds s.k. flygmyror, bevingade hon- och hanmyror som lämnar boet och svärmar, dvs. söker att fortplanta sig och sprida kolonin till nya platser.

Vår vanligaste svenska myra svartmyran svärmar någon dag under juni till augusti. Det fascinerande är att alla myror från olika myrkolonier då svärmar samtidigt. I väntan på rätt tid så lever flygmyrorna i myrboet, sedan när väderförhållanden är rätt så ger de sig iväg på svärmning. Målet är att honorna bland flygmyrorna ska bli drottningar som etablerar sina egna nya kolonier på nya platser.

Bild: svärmande myror

Olika sorters myrbon

Det finns i grunden fyra olika typer av myrbon:

  • Stack (myrstackar) - en samling av barr
  • Mark - ett system av gångar under mark
  • Trä - ett system av gångar i trä, stubbar, fallna träd mm.
  • Övriga - bon på onaturliga platser där myror helt enkelt varit opportunistiska och hittat rätt förutsättningar i främmande material såsom husgrunder, konstruktionsvirke, paneler mm.

Om ett myrbo etablerats i huset ska man undersöka det ordentligt, det kan röra sig om hästmyror som gör skada på husets konstruktionsdelar.

Gemensamt för nästan alla myrbon är att de har gångar och sektioner i flera nivåer som gör att det är svårt att komma åt majoriteten av myrorna på ett enkelt sätt. Men det finns sätt att komma åt myrorna även på skyddade platser i boet.

Bild: Myrstack i skog

Bild: Markbo på uppfart

Bild: Myrbo i stubbe

Bild: Myrbo inomhus

Tecken på myrbon i närheten

Det tydligaste tecknet är ofelbart att du ser att det kryllar av myror på platsen. Man kan även ofta se själva myrboet, speciellt när det är myrstackar som byggs ovan jord. Ett annat tecken är hur pass märkbar svärmningsperioden är - på platser med mycket myrbon i närheten kan det finnas ofantliga mängder flygmyror. Svärmingen sker någon dag under sommarmånaderna.

När det gäller den större hästmyran som kan etablera sig i virke med röta så brukar vanliga tecken vara att man ser levande eller döda myror, alternativt att man ibland kan höra knastrande ljud inifrån väggar eller golv när myrorna blir störda. Om du har problem med hästmyror så läs “5 steg för att få bort hästmyror”.

 

Så slipper du myrbon nära huset

För att undvika att myror på sikt kommer in i huset gäller det att se till att myrbon inte etableras för nära huset. Främst gäller det att:

  1. Hålla fritt från myrornas födoämnen, specifikt söta saker och vatten. Du bör undvika sött spill både inomhus och kring uteplatser mm.
  2. Fukt i och kring grunden bör åtgärdas då det annars innebär gynnsamma förhållanden för myrbon. Om du har återkommande problem med myrbon nära huset kan det vara en indikation på ett fuktproblem som bör åtgärdas.
  3. Buskar och växter nära huset bör avlägsnas vilka annars kan dra till sig myror, detta då växtligheten dels leder till mer fukt i marken men också då växter tenderar att attrahera bladlöss som svartmyror mjölkar för dess honungsdagg.

 

Myrbon som bör bekämpas

Man ska alltid tänka till innan ett myrbo bekämpas. Dels för att biocider (insektsgift) oftast används i bekämpningen, och användning av biocider bör hållas minimal. Sedan fyller dessutom myrorna viktiga funktioner i naturen, för att hålla igång ekosystem, bryta ned organiskt material samt även faktiskt som pollinerare. Den enkla grundregeln anser vi är att myror endast bör bekämpas om de faktiskt utgör ett problem, exempelvis om de:

  • Etablerar myrståk i huset och ger sig på livsmedel.
  • Är så mångtaliga på tomt eller uteplats att utevistelse blir riktigt otrevligt.
  • Bygger jordbon i anlagd mark som leder till ogräs eller markförändringar.

 

Alternativ till bekämpning - flytta myrboet

Det är inte alltid man behöver utrota myrboet om det ligger fel. Ibland räcker det med att använda giftfritt kiselgur (ex. Myrnix) som en barriär för att myrorna inte ska ta sig in i huset. Det är också en möjlighet att försöka få myrorna att omlokalisera boet till någon ny plats - förhoppningsvis då längre bort från där du inte vill ha dem.

En smart produkt som inte dödar men driver bort myror är Nemasys Multi. Det är en blandning av olika mikroorgansimer (nematoder) som giftfritt bekämpar olika skadeinsekter i trädgården (ex. sorgmyggor, äpplevecklare, fjärilslarver med fler). Men mot myror fungerar inte Nemasys Multi bekämpande/dödande utan driver endast iväg myrorna. Förhoppningsvis bygger de då ett nytt bo på en plats som passar dig bättre.

Vanliga huskurer för att flytta myrbon rekommenderar vi inte - mer om huskurer som inte fungerar.

 

Så utrotar du ett myrbo

För att framgångsrikt bekämpa ett myrbo gäller det att komma åt så stor del av kolonin som möjligt. För att utrota boet helt krävs det att även drottningen stryker med, då kan myrboet inte byggas upp igen. Vilken metod som passar bäst beror på hur myrboet ser ut och är lokaliserat.

Myrbon i mark, i trä eller myrstack kommer du lättast åt genom att applicera myrmedel för utvattning direkt i boet. Fördelen med flytande myrmedel är att det rinner in i boets förgreningar och har möjlighet att komma in djupt för att nå även drottningen och i stort sett alla myrindivider.

Specifikt för myrstackar är det en bra idé att öppna boet med en spade, detta för att myrmedlet ska komma djupt in i boet och nå drottningen.

När det gäller markbon i plattläggningar och dylikt så krävs visst mått av tålamod. Boen kan sträcka sig långt och i princip vara flera myrkolonier som nästan vuxit samman. Du kan behöva bekämpa flertalet gånger för att utrota myrboen. Försök att se var myrorna rör sig så att du har en idé om var myrboets olika förgreningar leder - så att du bekämpar på rätt ställe.

När det gäller övriga bon som etablerats på lite märkliga platser, exempelvis i husgrund, paneler mm. så kan det vara enklare att komma åt myrkolonin genom att istället använda myrdosa. Om myrdosorna används inomhus där myrorna rör sig så tar myrorna sedan med sig det förgiftade lockbetet tillbaka till boet och förgiftar kolonin.

Läs mer om olika sorters bekämpning av myror för att hitta den metod som passar just din situation. Om du vill veta mer om myror och hur du kan bli av med dem, läs då mer i vår omfattande guide om myror.

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top