Fungerar ultraljud mot möss?

Mus ultraljud

Fungerar musskrämmor med ultraljud verkligen för att skrämma bort möss frågar sig många. Vi går igenom fakta, forskning och erfarenheter från konsumenter och professionella bekämpare för att se vad som egentligen är sant eller falskt när det gäller ultraljud mot möss.

 

Vi har gått igenom statlig forskning, tillverkare av musskrämmors egna test, intresseorganisationers uttalanden, samt våra kunders erfarenheter och hur professionella skadedjursbekämpare arbetar. Detta för att få ett någorlunda objektivt sätt få en helhetsbild och svar på frågan: Är ultraljud något att satsa på för att skrämma bort möss.

Det enkla svaret är att ultraljud fungerar mot möss i viss utsträckning, men bara en kortare tid och i begränsad omfattning. Därmed är vår rekommendation att hellre satsa på bekämpning som är mer bevisat mer effektiv, men tillika human och miljövänlig.

Läs mer för att få alla nyanser och ståndpunkter i frågan.

 

Forskningsrön

Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS), numera nerlagt, testade 1976 en förlaga till dagens ultraljudsskrämmare mot möss. Den stora skillnaden mot dagens modeller var att det inte fanns någon slumpmässig variation i styrka och frekvens av ultraljudet (något som möjligtvis skulle göra dagens produkter mer effektiva).

Man strukturerade ett test med två separata rum med mat i som råttor kunde röra sig fritt mellan. I det ena rummet placerades två ultraljudsskrämmare (av typen Rat-i-cator). Tanken var att se om (1) råttorna befann sig mer i och åt mer mat i rummet utan ultraljud, och (2) om råttorna undvek ultraljudsrummet även om maten i det andra rummet togs bort, dvs. om ultraljudet hade en så starkt avvisande effekt att de hellre valde att svälta.

Testet visade att (1) råttorna konsumerade betydligt mycket mer föda i rummet utan ultraljud (dock lämnade de inte rummet med ultraljud helt och hållet), Del (2) visade att ultraljud inte var så pass avskräckande att råttorna valde att svälta för att undvika det.

Slutsatsen är att ultraljudet tycks ha haft en avskräckande effekt, iallafall under tidsperioden som testet varade (ca. 2 veckor). Dock, att effekten inte var så stark att den höll råttorna helt borta.

En studie av ‘Greaves & Rowe’ (1969) som undersökt både råttor och möss visar på en liknande slutsats vad gäller både råttor och möss.

 

Tillverkares egna test

Producenten bakom Silverline musskrämmor Miljöcenter AB utförde under 2013 ett eget test. Själva testet är inte väldokumenterat vilket medför att det är omöjligt att objektivt granska och utvärdera testets resultat. Kortfattat tycks man ha testat tre olika utrymmen med möss och olika typer av ultraljud, kontra ett kontrollutrymme utan ultraljud.

Testets slutsats är att ultraljudsskrämmarna lyckas skrämma bort mössen. Tidsperiod för testet och hur testet utförts inte beskrivet och vi vill därför inte lägga någon större vikt vid slutsatsens tillförlitlighet. Bedöm själv av Miljöcenters presentation av testet.

 

Villaägarnas Riksförbunds åsikt

Villaägarnas Riksförbund gav sig under 2016 in i debatten och avrådde bestämt från elektriska ljudskrämmor för användning mot någon typ av skadedjur. Bakgrund till att avråda från produkterna är att de ansett sig se tydligt stöd för att ultraljud inte fungerar. Detta baserades dels på en metastudie som gått igenom en stor forskningsbas kring ultraljud, samt på forskaren Nicholas Aflittos rön kring djurs beteenden.

Metastudien visade i mångt och mycket att ultraljud inte fungerade mot kackerlackor, olika övriga insekter, och fåglar. Mot möss och råttor så fann studien däremot att forskning visade att ultraljud har effekt (se Greaves & Rowe, 1969). Det framgick dock inte så tydligt av Villaägarnas Riksförbunds påföljande artiklar/debattinlägg där alla typer av skrämmare, mot alla typer av skadedjur, dömdes ut kategoriskt som overksamma och rent lurendrejeri.

De resonemang kring djurs beteende som presenterades med stöd av Nicholas Aflittos forskning gick ut på att ultraljud inte är ett biologiskt relevant stimuli, dvs. inte ett ljud som möss lärt sig att frukta eller undvika (t.ex. rovfågelläten). Och att ultraljud därför inte kan vara skrämmande för möss eller andra skadedjur.

Resonemanget är förankrat i fakta men frågan är om det är relevant för hur ultraljudsskrämmare fungerar. Ultraljud skrämmer inte möss på flykten, snarare ger det upphov till obehag som gör att mössen istället väljer andra platser. På ett liknande sätt som att vissa gallerior använder högfrekventa ljud för att hålla ungdomar borta från att uppehålla sig (“hänga”) på vissa platser (unga hör ett bredare ljudspektra och störs då av ljudet till skillnad från vuxna). Givet att ultraljud snarare stör och skapar obehag än skrämmer möss så är argumentet om att det inte är ett biologiskt relevant stimuli irrelevant i sammanganget.

 

Konsumenters erfarenheter med ultraljud

Många av våra kunder upplever att ultraljud fungerar. När det blivit kallt ute har man plötsligt fått problem med möss och satt in ultraljud, varpå mössen försvunnit. Det bör dock påpekas att konsumenters upplevelser och erfarenheter inte är vetenskapliga tester - det kan finnas helt andra förklaringar till varför en produkt upplevs som att den fungerat eller inte fungerat. Till exempel att mössen flyttat ut igen av naturliga skäl, exempelvis att de hittat föda på annan plats som upplevdes mindre riskfylld och därför flyttat ut igen.

En del kunder har också haft erfarenheten att musskrämmor fungerar en kortare period, allt mellan några veckor upp till några månader. Det tycks sedan som att mössen antingen vant sig vid ljudet, eller väljer att trotsa obehaget p.g.a. att behovet av föda väger tyngre.

Det finns också flera bevekelsegrunder till varför många vill använda ultraljud trots att de kanske är osäkra på hur bra det fungerar. De vanligaste argumenten är att ultraljud är ett enkelt, miljövänligt och snällt sätt att bli av med möss.

Att ultraljudsskrämmor är bra ur miljösynpunkt stämmer, framförallt om man jämför med t.ex. musgift. Dock har musgift snabbt fasats ut och blivit ersatt av fokus på förebyggande åtgärder som tätning av hus, samt olika typer av elektriska eller mekaniska musfällor - jämfört med dessa är ultraljud inte ett mer miljövänligt alternativ.

Givet att ultraljud driver bort skadedjur utan att de skadas så är det definitivt ett snällt och humant sätt att slippa möss. Dock givet osäkerheten i hur effektivt ultraljudet är så bör man överväga kompletterande sätt att slippa möss. Till exempel så kan levandefångstfällor för möss vara ett bra komplement om man vill ha en icke-dödande metod. Då får man en beprövad och effektiv metod att bli av med möss samtidigt som djuren inte behöver skadas eller dödas.

 

Professionella skadedjursbekämpare

Om något sätt att bli av med möss är både effektivt och kostnadseffektivt så tenderar professionella bekämpare att använda metoden i någon utsträckning. Det finns också alltid något företag med en miljöprofil som väljer bort kostnadseffektiva lösningar som musgift för att de är dåliga för djur och natur. Dessa använder istället de mest kostnadseffektiva miljövänliga lösningarna. Av svenska bekämpare och även bland ett fåtal internationella vi har frågat så är det ingen som använder sig av musskrämmare med ultraljud i sin verksamhet.

Detta behöver inte betyda att ultraljud är verkningslöst. Dock är det en tydlig indikation på att ultraljud inte riktigt håller måttet, exempelvis att det inte anses tillräckligt effektivt, kostnadseffektivt eller långsiktigt. Det sagt så kallas ofta professionella skadedjursbekämpare in när skadedjursproblemet redan är stort och etablerat medan ultraljud är avsett att användas i ett tidigare, avskräckande stadie.

 

Slutsatser - fungerar ultraljud eller inte?

Följande är sammanfattning av vad vi kommit fram till i vår genomgång av forskning, tillverkares tester, konsumenters erfarenheter och allmänna åsikter kring ultraljudsskrämmor mot möss:

  • Det finns stöd för att ultraljud faktiskt avskräcker/avvisar möss
  • Ultraljudet avvisar inte möss helt och hållet, effekten är begränsad (till skillnad från exempelvis fällor)
  • Ultraljud fungerar sannolikt bäst en kortare period
  • Ultraljud är miljövänligt men inte mer miljövänligt än andra giftfria alternativ  
  • Ultraljud är ett av flera "snälla" sätt att bekämpa möss
  • Professionella bekämpare använder inte ultraljud, vilket indikerar att metoden inte är tillräckligt bra och kostnadseffektiv när möss etablerat sig i större skala

Observera att denna genomgång endast fokuserat på möss, inte användning av ultraljud mot andra skadedjur.

 

Rekommendation - ska man använda ultraljud eller inte?

Det är med en viss skepsis vi fortsätter att sälja musskrämmare givet att effekten inte är självklar. Anledningen till att vi ändå säljer ljudskrämmor är att ultraljudet iallafall tycks fungera under en period - kanske tillräckligt länge för att man kan undvika att möss flyttar in när det blir kallt ute.

Men med tanke på att det inte finns stöd för att ultraljud ger ett fullgott eller varaktigt skydd mot skadedjur så rekommenderar vi att kunder satsar på komplettera ultraljud med andra miljövänliga alternativ med en mer direkt effekt. Detta för att få en mer bestående effekt samt att faktiskt stoppa mössen om de väl vant sig eller är så pass hungriga att de väljer att stå ut med ultraljudet.

Några enkla slagfällor kan då vara ett billigt och bra komplement till ultraljud mot möss. Dödande fällor i nära anslutning till ultraljudet bör kunna betinga att obehag eller rädsla för ultraljudet håller i sig över tid.

Läs mer om bekämpning av möss eller vår omfattande guide om möss.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top